เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 26 มิ.ย. 66 65
แผนตรวจสอบภายใน 26 มิ.ย. 66 65
รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง 20 มิ.ย. 66 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 30 ม.ย. 66 82
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 23 ม.ค. 66 176
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 65 346
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 384
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 343
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 368
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 11 ม.ย. 65 321
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 28 ต.ค. 64 324
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 647
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 64 564
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 29 ม.ย. 63 747
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 742
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 872
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 29 ม.ย. 63 712
แผน ปปช 22 ม.ย. 63 777