เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสาธารณสุขฯ

รอ.วิทวัฒน์ สิงห์นาครอง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

น.ส.ปิยมาภรณ์ โนภาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0652360851

นส.จุรินทร หอมวงค์
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

นส.วรรษมน มะโนรัตน์
ผช.จพง.สาธารณสุข

นายชรินทร์ เรืองวงษ์
พนักงานประจำรถฉุกเฉิน

นายจรูญ ชะนะทร
พนักงานประจำรถขยะ

นายทองสุข โคสอน
พนักงานประจำรถขยะ

นายเฉลิม ศรีพันธ์
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสุทธิ พลเสนา
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายธีรพงศ์ เนตรวงศ์
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ ระรอกน้ำ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายบุญธง ยับยั่ง
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายพิศาล เสาร์มาตร์
จ้างเหมาบริการทั่วไป