เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

น.ส.วรรณภาร์ กลางสพรรณ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

นายสมศรี อุดเสน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

นางลิน แสงภาคภูมิ
สท.เขต1

นางทิพากร ไชยไธสง
สท.เขต1

นายบุญเรือง สีนวล
สท.เขต1

นายผล ชื่นใจ
สท.เขต1

นายประทีป กันหา
สท.เขต1

น.ส.พิกุล กระมล
เลขานุการ

นายสำรอง ดอกบัว
สท.เขต2

นายชิน แสงขาว
สท.เขต2