เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

น.ส.วรรณภาร์ กลางสุพรรณ์


นายสมศรี อุดเสน


นางลิน แสงภาคภูมิ


นางทิพากร ไชยไธสง


นายบุญเรือง สีนวล


นายผล ชื่นใจ


นายประทีป กันหา


น.ส.พิกุล กระมล


นายสำรอง ดอกบัว


นายชิน แสงขาว