เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองช่าง

เรือเอกวิทวัฒน์ สิงห์นาครอง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
088-7073050

นายรชต โต๊ะสิงห์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
084-4125173

นายศตวรรษ ผัยผาย
ผช.ช่างไฟฟ้า

น.ส.เมธิณี บัวมาศ
ผช.จพง.ธุรการ

นายศรันย์ คัทะมาลา
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายขุนทอง สุทธิธรรม
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายฉวี พรมลี
จ้างเหมาบริการทั่วไป