เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายก้องเกรียรติภูมิ แสงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
089-0410429

นายรชต โต๊ะสิงห์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศตวรรษ ผัยผาย
ผช.ช่างไฟฟ้า

น.ส.เมธิณี บัวมาศ
ผช.จพง.ธุรการ

นายชัยภัทร คองยุท
จ้างเหมาบริการทั่วไป