เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 120
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 133
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 125
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 428
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 435
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 419
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 416
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 586
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 604
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 592
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 665
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 571
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 677
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 509