เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 52
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 87
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 29 ม.ย. 63 78
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 86
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 77
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 77
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 84
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 72
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 29 ม.ย. 63 78
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 63 76