เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 101
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 127
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 29 ม.ย. 63 118
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 128
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 123
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 115
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 153
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 125
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 29 ม.ย. 63 114
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 63 114