เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 19 ม.ย. 65 236
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 4 ม.ย. 65 240
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1 ม.ย. 65 240
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 548
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 551
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 512
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 512
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 674
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 693
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 674
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 763
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 662
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 779
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 598