เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 61
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 23 ม.ย. 64 134
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 140
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 137
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23 ม.ย. 64 148
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 20 ก.ค. 63 315
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 29 ม.ย. 63 347
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 338
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 29 ม.ย. 63 345
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 29 ม.ย. 63 301
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 29 ม.ย. 63 407
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 29 ม.ย. 63 305