เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายสิทธิพงษ์ วังผือ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
087-0667555

นายวิชัย จำปาทอง
รองนายกฯ
092-9109833

นายทองคำ พละวัตร
รองนายกฯ
0933790559

นายแสวง ธรรมวิเศษ
เลขานุการฯ
0872197789

นายสุตัน อดกลั้น
ที่ปรึกษานายกฯ
0879446045