เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 27 ก.ย. 65 127
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 279
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 382
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 364
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 528
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 471
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 501
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 537
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 509
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 739
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 733
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29 ม.ย. 63 805
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1291
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 680
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 655
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 648