เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 63
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 177
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 165
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 282
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 277
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 336
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 373
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 364
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 568
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 554
แผนพัฒนาท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 611
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 926
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 513
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 490
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 484