เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65 155
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 ธ.ค. 64 264
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 23 ธ.ค. 64 246
เทศบัญญัติ 21 ก.ย. 64 391
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ก.ค. 64 366
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 ม.ย. 64 406
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 1 ม.ย. 64 440
รายงานประมาณการรายรับ 1 ก.พ. 64 422
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 29 ม.ย. 63 647
แผนการดำเนินงาน 29 ม.ย. 63 630
แผนพัฒนาท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 698
แผนอัตรากำลังสามปี 29 ม.ย. 63 1087
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 29 ม.ย. 63 582
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ม.ย. 63 560
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 29 ม.ย. 63 560