เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นายพัชรพล ประทุมวัน
ปลัดฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอุไรภรณ์ อุทก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเกศสุดา โชติแสง
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวปุญชิดา ศรีวัง
ผช.นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางชมพู่ คมคาย
ผช.นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิราณี ไชยสมศรี
จ้างเหมาบริการทั่วไป