เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นางอิสรา พิมวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการ
ศึกษา

นางยุภาพร ว่างเว้น
ครู

น.ส.ปภัสรา ผันผาย
ครู

นางระยอง สมบูรณ์
ครู

น.ส.พัชรีย์ ถวิลผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริพร ถินกะไสย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐวดี ธรรมวิเศษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐนุช รอดจันทึก
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสุรศักดิ์ สุทธธรรม
จ้างเหมาบริการทั่วไป