เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองการศึกษา

นางอิสรา พิมวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการ
ศึกษา

นายศักดา วิเศษวงษา
นักวิชาการศึกษา

นางยุพาพร ว่างเว้น
ครู

น.ส.ปภัสสรา ผันผาย
ครู

นางระยอง สมบูรณ์
ครู

นางศิริพร ถินกะไสย์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พัชรีย์ ถวิลผล
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐวดี ธรรมวิเศษ
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ณัฐนุช รอดจันทึก
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสุรศักดิ์ สุทธิธรรม
จ้างเหมาบริการทั่วไป

นายสฤษดิ์ เมรัตน์
จ้างเหมาบริการทั่วไป