เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
                                                                                                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565
 
 
 
 
 
 
ลำดับที่ ชื่องานบริการ จำนวนผู้มาขอรับบริการ (ราย) หมายเหตุ
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดา 12  
2 การชำระภาษีป้าย 37  
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 552  
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 21 4  
5 การให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค 20  
6 การขออนุญาตใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย -  
7 การรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 631  
8 การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -  
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 76  
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 12  
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร 17  
12 การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 99  
13 การขออนุญาตใช้เสียง 9  
14 การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 213  
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
www.Phochai.go.th
 
 
 
 

วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 607
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :