เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือประชาชน กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 18 พ.ค. 65 9
คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ 24 มี.ค. 65 60
คู่มือประชาชน การขออนุญาตการโฆษณา 11 พ.ย. 64 117
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 29 มิ.ย. 64 263
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ม.ย. 64 347
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 19 ม.ย. 64 328
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ 1 ม.ย. 64 400
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 29 ม.ย. 63 342
การลดขั้นตอนในการให้บริการ 29 ม.ย. 63 483
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 345
สถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 503
ความพึงพอใจการให้บริการ 29 ม.ย. 63 535
บริการประชาชน E-Service 29 ม.ย. 63 517