เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทำเนียบสมาชิกสภา
 

สมาชิกสภาเขต 1

 sapa 1 1
นางทิพากร ไชยไทยสง
 sapa 1 2
นางลิน แสงภาคภูมิ
 sapa 1 3
นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ
 

sapa 1 4
นายบุญเรือง ศรีผวล


sapa 1 5
นายประทีป กัณหา
 

sapa 1 6
นายพล ชื่นใจ
     
     

 

สมาิชิกสภาเขต 2

 
sapa 2 1
          นางพิกุล กระมล
 
sapa 2 2
      นางวรนาจ เศษสุวรรณ

sapa 2 3
     นายชิน แสงขาว
 sapa 2 4
          นายผ่อน แสงสุด
 sapa 2 5
         นายสมศรี อุดเสน
 sapa 2 6
    นายสำรอง ดอกบัว
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
View : 3223