เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

"กลับคืนวิถีชีวิต สู้วิกฤตด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ งดใชสารเคมีและสารพิษตกค้าง"

View : 2831