เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทสบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมสรา้งความสามัคคีของในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ : 21 พฤษภาคม 61   View : 90