เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 261)