เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เครื่องจักรสาน

กระติบข้าว ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจากงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านบ้านโพธิ์ชัยทานตะวัน  หมู่ที่ ๑๒  ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยมีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้
วันที่ : 22 พฤษภาคม 61   View : 115