เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร


 

bos phochai

นายสิทธิพงษ์  วังผือ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
 
ฝ่ายบริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสิทธิพงษ์ วังผือ นายกฯ 28/12/2556 - 27/12/2560
นายวิชัย จำปาทอง รองนายกฯ 04/02/2557 - 27/12/2560
นายทองคำ พละวัตร รองนายกฯ 04/02/2557 - 27/12/2560
นายสุตัน อัดกลั้น ที่ปรึกษานายกฯ 04/02/2557 - 27/12/2560
นายแสวง ธรรมวิเศษ เลขานายกฯ 04/02/2557 - 27/12/2560

 
View : 3413