เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือสำหรับประชาชน 1 ก.ย. 64 43
คู่มือ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 ส.ค. 64 36
ภาษีป้าย 31 ส.ค. 64 37
ภาษีที่ดิน 31 ส.ค. 64 41
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 ส.ค. 64 47
ภสด.1 ภสด.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 19 พ.ค. 64 118
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓/แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/แผ่นพับป้าย 22 ม.ค. 64 265
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 ส.ค. 63 291
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 มิ.ย. 63 343
แบบฟอร์มต่างๆ 29 ม.ย. 63 313
งานบริการจัดเก็บภาษี 29 ม.ย. 63 357