เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: อ่างเก็บน้ำหนองผือ


อ่างเก็บน้ำหนองผือ
 อ่างเก็บน้ำหนองผือ ตั้งอยู่ติดกับวัดบ้านหนองผือ หมู่ 10  ก่อสร้างโดยกรมชลประทานสร้างเสร็จปี พ.ศ.2495  ความยาวทั้งหมดประมาณ 3,900 เมตร  ความจุเก็บกักน้ำประมาณ 6,240,000  ลบ.ม. (ประมาณ 1,300 ไร่) ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ในเพาะปลูกในฤดูแล้ง-ฤดูฝน  การประมง และเลี้ยงสัตว์  ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้มีแผนงาน /โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 60   View : 245